Envirofond | Novo Funding

Envirofond

Špecifikácia činností podpory na rok 2021.

Stručné informácie o schéme:

Termín na predkladanie žiadostí: do 15.12.2020

Dátum vyhlásenia: 28.8.2020

Alokácia na rok 2021: bude stanovená v procese tvorby rozpočtu

Doba udržateľnosti projektu: 5 rokov

Typ financovania: refundácia

 

 

 1. Oblasť: Ochrana ovzdušia

 

Činnosť A1 : Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov

V rámci činnosti A1 je možné realizovať Modernizáciu/výmenu zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla a/alebo teplej vody.

 

Činnosť A2: Podpora výroby tepla, teplej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov

Oprávnené aktivity:   Budovanie/modernizácia/výmena zdroja tepla, teplej vody a elektrickej energie s využitím obnoviteľných zdrojov energie a pridružených rozvodov tepla, teplej vody a/alebo elektrickej energie.

Využitie energie z biomasy môže byť podporené iba mimo oblastí so zhoršenou kvalitou ovzdušia.

Podporené budú najmä projekty zamerané na verejnoprospešný účel (verejné budovy).

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti A1 a A2 : 200 000 EUR (5% spolufinancovanie žiadateľa)

PPP: Projekt musí byť realizovaný v budovách využívaných na nehospodársku činnosť. V prípade vykonávania hospodárskej činnosti v budove, rozsah podlahovej plochy v budove nesmie presiahnuť 20 % celkovej podlahovej plochy budovy, alebo čas využitia budovy na hospodársku činnosť nepresahuje 20 % celkového času využitia budovy.

 

Činnosť A3: Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom adaptačných opatrení, najmä v oblastiach riadenia kvality ovzdušia

Oprávnené výdavky:

 1. Nákup komunálneho vozidla na umývanie plôch a čistenie/umývanie komunikácií, resp. obstaranie samostatných nadstavieb na vozidlo využiteľných pre umývanie a čistenie/umývanie plôch a komunikácií (traktory, nadstavby na zimný posyp a podobne nie sú oprávnené).
 2. Budovanie zelenej infraštruktúry pri dodržiavaní uplatňovania prírode blízkych riešení v súlade s legislatívou týkajúcou sa nepôvodných inváznych druhov (domáce druhy drevín v kombinácii s: kríkmi a trávou), t. j. nie štrková alebo iná nezelená plocha s výsadbou rastlín, ktorá neprispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia.
 3. kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť A3 : 200 000 EUR (5% spolufinancovanie žiadateľa)

PPP: Zakúpené komunálne vozidlo bude využívané na činnosti nehospodárskeho charakteru a na čistenie komunikácií/plôch v správe žiadateľa. Výsadba zelene je oprávnená na miestach vo vlastníctve a/alebo v správe žiadateľa (povaha plochy – verejnoprospešný účel).

 

 

 1. Oblasť: OCHRANA A VYUŽÍVANIE VÔD

 

Podporované činnosti mimo najmenej rozvinutých okresov

 

Žiadateľ sa podľa úrovne rozostavanosti projektu, pred podaním žiadosti, zatriedi do príslušnej činnosti (úroveň rozostavanosti projektu je meraná podielom doposiaľ vynaložených nákladov projektu k celkovým nákladom projektu)

 

 • Činnosť BK1a Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 85,01 % a viac
 • Činnosť BK1b Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BK1c Rozšírenie, rekonštrukcia alebo intenzifikácia existujúcich čistiarní odpadových vôd rozostavanosť do 60,00 %

Podmienkou poskytnutia podpory je existencia zdroja znečistenia vo vodohospodársky významných oblastiach, v povodiach vodárenských tokov, v chránených vodohospodárskych oblastiach, v ochranných pásmach existujúcich vodárenských zdrojov, v pásmach ochrany prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd alebo na území národných parkov a ich ochranných pásiem.

 

 

 • Činnosť BK2a Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 85,01 %
 • Činnosť BK2b Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BK2c Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť do 60,00 %

Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo sa čistiareň odpadových vôd nachádza v inej obci. Podpora je ďalej určená na budovanie kanalizačných prípojok (financovaná bude tá časť kanalizačnej prípojky, kt. je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde verejné priestranstvo prvý raz opúšťa).

 

 • Činnosť BK4a Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 85,01 %
 • Činnosť BK4b Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BK4c Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov rozostavanosť do 60,00 %

Podpora je určená na budovanie systému verejných kanalizácií (čistiareň odpadových vôd a/alebo stoková sieť) v aglomeráciách, ktoré v súčasnosti nemajú vybudovanú čistiareň odpadových vôd, alebo čistiareň odpadových vôd nemá dostatočnú kapacitu, resp. nespĺňa požadovanú úroveň čistenia odpadových vôd alebo sa čistiareň odpadových vôd nachádza v inej obci. Podpora je ďalej určená na budovanie kanalizačných prípojok (financovaná bude tá časť kanalizačnej prípojky, kt. je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde verejné priestranstvo prvý raz opúšťa).

 

 • Činnosť BK5a Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 85,01 %
 • Činnosť BK5b Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BK5c Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete rozostavanosť do 60,00 %

Podpora je určená na rozšírenie alebo rekonštrukciu existujúcej stokovej siete (verejnej kanalizácie). Podmienkou poskytnutia podpory je zabezpečenie čistenia odpadových vôd na existujúcej, kapacitne vyhovujúcej čistiarni odpadových vôd. Podpora je rovnako ako vo vyššie uvedenom prípade určená aj na budovanie kanalizačných prípojok (financovaná bude tá časť kanalizačnej prípojky, kt. je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde verejné priestranstvo prvý raz opúšťa).

 

 • Činnosť BV1a Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 85,01 %
 • Činnosť BV1b Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BV1c Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity rozostavanosť do 60,00 %

Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, keď je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov (zvyšovanie % využiteľnosti vybudovaných vodárenských zdrojov). Podpora je ďalej určená na budovanie vodovodných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

 

 • Činnosť BV2a Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 85,01 %
 • Činnosť BV2b Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BV2c Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov rozostavanosť do 60,00 %

Podpora je určená na budovanie systému zásobovania pitnou vodou v prípade, kedy nie je technicky možné a ekonomicky efektívne využiť existujúce kapacity prívodných vodovodných radov a vodárenských zdrojov. Podpora je ďalej určená na budovanie vodovodných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa. V rámci činnosti BV2a, BV2b a BV2c je možné realizovať nasledovné aktivít.

 

 • Činnosť BV3a Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 85,01 %
 • Činnosť BV3b Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BV3c Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu rozostavanosť do 60,00 %

Podpora je určená na rozšírenie existujúcej distribučnej siete alebo jej rekonštrukciu v prípade zabezpečenia kapacitne vyhovujúcej dodávky pitnej vody do novovybudovanej siete. Podpora je ďalej určená na budovanie vodovodných prípojok. Z prostriedkov Environmentálneho fondu bude financovaná tá časť vodovodnej prípojky, ktorá je uložená na verejnom priestranstve až po miesto, kde toto verejné priestranstvo prvý raz opúšťa.

 

 • Činnosť BV4a Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť od 85,01 %
 • Činnosť BV4b Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť od 60,01 % do 85,00 %
 • Činnosť BV4c Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení rozostavanosť do 60,00 %

Podpora je určená na úpravu a rekonštrukciu existujúcich vodárenských zdrojov a zariadení tak, aby boli zabezpečené požiadavky týkajúce sa kvality vody určenej pre ľudskú spotrebu v zmysle smernice Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti BK1a, BK1b, BK1c, BK2a, BK2b, BK2c, BK4a, BK4b, BK4c, BK5a, BK5b, BK5c a BV1a, BV1b, BV1c až BV4a, BV4b, BV4c:  500.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5% spolufinancovania

 

Činnosť BR1 Rybárstvo

V rámci činnosti BR1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Vytváranie vhodných podmienok na reprodukciu najmä pôvodných druhov rýb.
 2. Reintrodukcia pôvodných druhov rýb prostredníctvom vysadzovania ikier a rýb vo všetkých vekových kategóriách do vodných tokov.
 3. Revitalizácia vodných tokov (prečistenie, prehĺbenie, úpravu koryta, zvýšenie prietoku a pod.).
 4. Revitalizácia rybársky využívaných ostatných vodných plôch. 5. Rekonštrukcia alebo dobudovanie rybníkov a rybochovných zariadení slúžiacich na odchov násad pôvodných druhov rýb určených na zarybnenie vodných plôch s rybárskym využitím.
 5. Regulačný lov inváznych nepôvodných druhov rýb uvedených v § 10 ods. 3 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. 7. Zarybnenie v dôsledku mimoriadnej udalosti. 8. Ichtyologický prieskum vykonávaný v súvislosti s niektorou z aktivít. 9. Monitoring vybraných druhov rýb a rybích populácií vo vodných tokoch nachádzajúcich sa v chránenom území (§ 17 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov). 10. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť BR1: 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania oprávnených nákladov projektu zo strany žiadateľa

Oprávnení žiadatelia: tu nie je oprávneným žiadateľom obec v zmysle zákona č. 369/1990 Z.z. Oprávnenými sú rozpočtové organizácie v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a občianske združenia v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov za podmienky, že žiadateľ bude realizovať aktivity výlučne nehospodárskeho charakteru.

 

Činnosť BP1 Opatrenia na vodnom toku

Podpora je určená pre žiadateľov, ktorým správca vodného toku prenechal drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek do nájmu alebo výpožičky.

 

V rámci činnosti BP1 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok vo vodnom toku, ako je výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia vodných stavieb a poldrov.
 2. Opatrenia, ktoré chránia územie pred zaplavením vodou z vodného toku, ako je úprava vodných tokov, výstavba, údržba, oprava a rekonštrukcia ochranných hrádzí.
 3. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Činnosť BP2 Opatrenia mimo vodného toku

V rámci činnosti BP2 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Opatrenia, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov (zasakávacie pásy, zemné poldre).
 2. Opatrenia, ktoré zvyšujú retenčnú schopnosť povodia (výsadba stromov pozdĺž tokov, vytváranie mokradí).
 3. Opatrenia, ktoré podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných a ktoré chránia územie pred zaplavením povrchovým odtokom. 4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti BP1 a BP2: 200.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania

Pre činnosti BP1 a BP2 sú oprávnenými žiadateľmi aj obce.

 

Podporované činnosti pre najmenej rozvinuté okresy

 

Špecifikácia nižšie uvedených činností podpory formou dotácie s označením BK1AP, BK2AP, BK4AP, BK5AP a BV1AP až BV4AP (pričom „AP“ v označení znamená Akčný plán) je zameraná na podporu realizácie aktivít v najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 336/2015 Z. z:

 

 • Činnosť BK1AP Rozšírenie, intenzifikácia alebo rekonštrukcia existujúcich čistiarní odpadových vôd
 • Činnosť BK2AP Čistenie odpadových vôd v aglomeráciách od 2 000 do 10 000 ekvivalentných obyvateľov
 • Činnosť BK4AP Čistenie odpadových vôd v ostatných aglomeráciách do 2 000 ekvivalentných obyvateľov
 • Činnosť BK5AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúcej stokovej siete
 • Činnosť BV1AP Budovanie verejného vodovodu využívajúceho už existujúce vodárenské kapacity
 • Činnosť BV2AP Budovanie verejného vodovodu s využitím malých vodárenských zdrojov
 • Činnosť BV3AP Rozšírenie alebo rekonštrukcia existujúceho verejného vodovodu
 • Činnosť BV4AP Úprava a rekonštrukcia existujúcich vodárenských zdrojov a s tým spojených zariadení

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosti BK1AP, BK2AP, BK4AP, BK5AP a BV1AP až BV4AP: 500.000,00 EUR pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania

 

 1. Oblasť: ROZVOJ ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA Z POHĽADU ODPADOV

 

Činnosť C4 Triedený zber komunálneho odpadu

V rámci činnosti C4 je možné realizovať nasledovnú aktivitu:

Zakúpenie traktorov, malotraktorov, vlečiek, čelných nakladačov a hákového nosiča kontajnerov, zakúpenie kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C4: 80.000,00 EUR, pričom na zakúpenie kontajnerov môže byť použitých maximálne 10 % zo žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C4. Uvedené obmedzenie sa nevzťahuje na kontajnery určené na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti

Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie.

 

Činnosť C5 Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

V rámci činnosti C5 je možné realizovať nasledovné aktivity:

 1. Výstavba malej kompostárne.
 2. Zakúpenie kompostérov, mulčovačov, drviča drevnej hmoty, rotačných triedičov, zberných nádob na kuchynský odpad. Tiež fermentorov a drvičov pre spracovanie kuchynského odpadu na kompostárni zriadenou obcou, ktorá nie je malou kompostárňou.
 3. Osveta vo forme letákov v kombinácii s aktivitou 1. a 2.
 4. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie na jednu žiadosť pre činnosť C5: 150.000,00 EUR, pričom na účely výstavby malej kompostárne je maximálna výška žiadanej dotácie 50.000,00 EUR.

Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie

 

Činnosť C6 Zavedenie a zlepšovanie triedeného zberu v obciach a vybudovanie zberných dvorov a centier opätovného používania

V rámci činnosti C6 je možné realizovať nasledovné aktivity na pozemku vo vlastníctve žiadateľa:

 1. Vybudovanie zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie.
 2. Dobudovanie/rekonštrukcia zberných dvorov vrátane priestoru na prípravu na opätovné použitie a priestor na opätovné použitie.
 3. Nákup zberných nádob alebo kontajnerov pre zberný dvor na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
 4. Zriadenie a činnosť centier opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania a informačnej kampane.
 5. Kombinácia vyššie uvedených aktivít.

 

Maximálna výška žiadanej dotácie pre činnosť C6: 150.000,00 EUR, pričom na účely dobudovania/rekonštrukcie priestoru na prípravu na opätovné použitie a opätovné použitie na existujúcom zbernom dvore je maximálna výška žiadanej dotácie 40.000,00 EUR a na účely zriadenia a činnosť centra opätovného používania týkajúce sa zberu, triedenia a opätovného používania a informačnej kampane 30.000,00 EUR

Maximálna miera podpory formou dotácie je 100 % z oprávnených nákladov projektu, pri súčasnom rešpektovaní podmienky pre maximálnu výšku podpory formou dotácie.