Žiadosť o nenávratný finančný príspevok a implementácia projektu | Novo Funding

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok predstavuje dokument, ktorý pozostáva z formulára žiadosti a povinných príloh. Prostredníctvom tohto dokumentu žiadateľ žiada o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, na základe ktorého Riadiaci orgán (zodpovedný za efektívne riadenie a implementáciu konkrétneho operačného programu – môže ním byť ministerstvo, regionálny orgán alebo iný verejný orgán) prijme rozhodnutie o schválení žiadosti alebo neschválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku.

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním poradenstva pri príprave žiadosti pre:

  • Vyššie územné celky,
  • Mestá,
  • Obce,
  • Podnikateľské subjekty,
  • Organizácie,
  • Nadácie.

Zverte proces odborníkomAko to bude prebiehať?

1. Vytvorenie projektu

Predtým, než nastane samotný proces prípravy žiadosti o nenávratný finančný príspevok je veľmi dôležité, aby si potenciálny žiadateľ premyslel, čo bude jeho projektovým zámerom. Ten by mal vychádzať predovšetkým zo strategických cieľov (napr. pri VÚC/mestách/obciach sú to ciele definované v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja), prípadne iných vízií, ktoré môžu prispieť k rozvoju danej obce, regiónu či firmy.

2. Výber vhodnej výzvy/dotácie

Druhým krokom je správny výber výzvy/dotácie. Jednotlivé výzvy/dotácie sú zverejnené na webových stránkach ministerstiev, prípadne operačných programov. Tento krok môžete pokojne nechať na nás – my za vás vhodnú výzvu/dotáciu vyhľadáme.

3. Príprava Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Posledným krokom pred podaním žiadosti je dôsledná príprava samotnej žiadosti. Tá okrem formuláru, kde sa spisujú identifikačné údaje o žiadateľovi, údaje o projekte, rozpočte a pod. obsahuje aj povinné prílohy, ktoré je žiadateľ povinný priložiť k žiadosti. S vypracovaním samotnej žiadosti a jej požadovaných príloh vám ochotne pomôžeme. Po vypracovaní a odposlaní žiadosti prechádza žiadosť administratívnou kontrolou a odborným hodnotením. Následne Riadiaci orgán prijme rozhodnutie o schválení alebo neschválení žiadosti.

Dohodnite si termín, radi pomôžeme aj vám

Žiadosť o bezplatné informačné stretnutie

[contact-form-7 id=”24″]