Vráťme zeleň do mesta | Novo Funding

Vráťme zeleň do mesta

Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach.

Stručné informácie o výzve

Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (RO pre IROP)
OP: Integrovaný regionálny operačný program
Špecifický cieľ: 4.3.1 – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach pros tredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
Kód výzvy: IROP-PO4-SC431-2021-65
Dátum vyhlásenia: 26.03.2020
Alokácia:  17 000 000 EUR  pričom je rozdelená nasledovne:
a.) typ aktivity a., c. až i.: 13 000 000 EUR
b.) typ aktivity j.: 4 000 000 EUR

Oprávnení žiadatelia

 • obec, mesto, samosprávny kraj,
 • verejná vysoká škola, štátna vysoká škola, súkromná vysoká škola,
 • organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátna príspevková organizácia, štátna rozpočtová organizácia),
 • mimovládna organizácia a občianske združenie (nezisková organizácia, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia),
 • Národná diaľničná spoločnosť a. s.,
 • Slovenská správa ciest,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Financovanie projektu

obec/mesto/mestská časť – 95% výška dotácie, 5% spolufinancovanie

Stanovené hodnotiace kolá

 • uzavretie hodnotiaceho kola 1. – 28.05.2021
 • uzavretie hodnotiaceho kola 2. – 28.07.2021

Oprávnené aktivity

a. opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí: protihlukové steny a bariéry, protihluková výsadba, protihlukové izolácie na zdroji hluku, resp. vibrácií;
c. prirodzené krajinné prvky ako napr. malé vodné toky, ostrovčeky lesa, živé ploty, ktoré môžu slúžiť ako ekokoridory, alebo nášľapné kamene pre voľne žijúce organizmy;
d. mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu, zelené parky, zelené steny a zelené strechy, ktoré biodiverzite poskytujú prostredie a ekosystémom umožňujú fungovanie a poskytovanie služieb prepojením mestských, prímestských a vidieckych oblastí;
e. aktivity v oblasti dopravnej infraštruktúry: zelené koridory pozdĺž cyklotrás, tzv. greenways (aleje, živé ploty, remízky) v súvislosti s podporou biodiverzity, ktoré nielen spájajú mesto s jeho zázemím, ale aj umožňujú pohodlnú a príjemnú prepravu v rámci sídla, zelené steny na protihlukových stenách, vegetačné stredové pásy;
f. zazelenanie miest (výsadba a regenerácia izolačnej zelene oddeľujúcej obytnú zástavbu od priemyselných stavieb, komerčných areálov alebo frekventovaných dopravných koridorov);
g. v regiónoch so zvyšujúcim sa úhrnom zrážok a obdobiami dažďa zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu – zachytávať dažďové vody formou zaústenia strešných a terasových zvodov do povrchového odtokového systému na zber dažďovej vody a odvádzať zachytenú vodu do vsaku a zberných jazierok, dažďových záhrad, zriaďovanie vegetačných striech;.
h. multifunkčné zóny, kde sa preferuje využívanie krajiny, ktoré pomáha zachovať alebo obnoviť zdravé ekosystémy s vysokou biodiverzitou, pred inými nezlučiteľnými aktivitami;
i. budovanie dažďových nádrží a predčisťovanie dažďových vôd (veľké parkoviská či iné dopravné, priemyselné a obchodné areály), ochladzovacie koridory v urbanizovanom prostredí;
j. regenerácia vnútroblokov sídlisk s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene.

Poznámky k oprávnenosti aktivít

 • Typy aktivít a., c. až i. je možné v rámci projektu realizovať samostatne aj vo vzájomnej kombinácii.
 • Miestom realizácie typu aktivít a., c. až i. sú verejné priestory ako aj verejné priestory s režimom kontroly vstupu resp. areály s riadeným spôsobom prístupu.
 • Predmetom podporených projektov musí byť posilnenie ekosystémových služieb predovšetkým prostredníctvom ekostabilizačných funkcií zelene, pričom v rámci revitalizácie nemôže dochádzať k rozširovaniu spevnených plôch v areáli , k znižovaniu objemu vzrastlej zelene a k náhrade domácich rastlinných prvkov introdukovanými rastlinami.
 • Typ aktivity j. sa musí realizovať výlučne ako samostatný projekt. Nie je možné ho realizovať v kombinácii s typmi aktivít a.,c. až i.
 • Oprávnené na podporu v rámci typu aktivity j. sú mestské/obecné sídliskové vnútroblokové priestory s dominantnou funkciou bývania podľa územnoplánovacej dokumentácie.
 • V zmysle podpory IROP sa pod vnútroblokom rozumie priestor prislúchajúci k bytovým alebo polyfunkčným objektom s dominantnou obytnou funkciou, ktoré tento priestor ohraničujú a definujú. Na rozdiel od komunikačných a iných priestorov v obytných štruktúrach je ich funkčné využitie pokračovaním obytných priestorov prislúchajúcich bytových objektov v exteriérovom priestore.

Oprávnenosť miesta realizácie projektu:

 • typy aktivít udržateľného mestského rozvoja, t.j. typy aktivít a., c. – i. je územie mestskej funkčnej oblasti s výnimkou mestskej funkčnej oblasti na území Bratislavského kraja (obce spadajúce do mestskej funkčnej oblasti sú uvedené v prílohe č. 7 výzvy).
 • typ aktivity j. – celé územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja.

Maximálna a minimálna výška príspevku na projekt

nie sú stanovené


Výber z podmienok poskytnutia príspevku:

 • Žiadateľ, ktorý je subjektom územnej samosprávy, má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6, § 8 ods. 6 a§ 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja ;
 • Nehnuteľnosti (pozemky a stavby) a hnuteľné veci, prostredníctvom ktorých dochádza k realizácii projektu, musia byť vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, alebo žiadateľ musí mať k predmetným nehnuteľnostiam a hnuteľným veciam iné právo (napr. dlhodobý prenájom), na základe ktorého je oprávnený užívať všetky nehnuteľnosti a hnuteľné veci, na ktorých má byť projekt realizovaný (počas realizácie projektu a min. 5 rokov po ukončení realizácie projektu)
 • Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, musí byť z hľadiska navrhovanej činnosti v súlade s požiadavkami v oblasti posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie,
 • Projekt, ktorý je predmetom ŽoNFP, a ktorý z hľadiska svojich aktivít zasahuje do územia sústavy NATURA 2000, nesmie mať významný nepriaznivý vplyv na územia sústavy NATURA 2000.

Stiahnuť výzvu v PDF
NOVOFUNDING-VRATME-ZELEN-IROP-PO4-SC431-2021-65.pdf

Chcete sa porozprávať o svojich možnostiach?

Vyplňte formulár a my sa ozveme.

  Vyberte svoj región*

  Vaše meno*
  Váš email*

  Ako Vás máme kontaktovať?

  Pridajte telefónne číslo

  Napíšte nám čo by ste o výzve chceli vedieť

  [stmgdpr "Súhlasím s ukladaním a spracovaním mojich údajov touto webovou stránkou."]

  Potrebujete pomôcť s podaním žiadosti o príspevok?