Aktuálne výzvy | Novo Funding

Aktuálne výzvy

Vráťme zeleň do mesta

31. marca 2021 Posted by: Peter Novák Category: Výzvy Nekomentované Dovoľujeme si Vás informovať o vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o NFP na zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Stručné informácie o výzve Poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (RO pre IROP) OP: Integrovaný regionálny operačný program Špecifický cieľ: 4.3.1 - Zlepšenie environmentálnych

Envirofond

Špecifikácia činností podpory na rok 2021. Stručné informácie o schéme: Termín na predkladanie žiadostí: do 15.12.2020 Dátum vyhlásenia: 28.8.2020 Alokácia na rok 2021: bude stanovená v procese tvorby rozpočtu Doba udržateľnosti projektu: 5 rokov Typ financovania: refundácia     Oblasť: Ochrana ovzdušia   Činnosť A1 : Podpora výroby tepla a teplej vody prostredníctvom využívania nízkoemisných zdrojov V rámci